bumi indah ciptaan yang Maha Kuasa

Sunday, August 15, 2010

Model Pengajaran Behaviorisme

Prinsip – prinsip Pembelajaran Langsung

1) Pengenalan / Review

Topik atau maklumat yang dipelajari akan disampaikan kepada murid atau mengkaji semula maklumat yang di susun untuk Pembelajaran

2) Perkembangan

Guru memberikan penerangan , huraian , contoh atau model tentang apa – apa yang ingin dipelajari dengan jelas serta menyemak pemahaman pelajar melalui penyoalan

3) Amalan Terbimbing

Peluang diberikan kepada pelajar untuk melatih apa – apa yang di harapkan oleh mereka untuk dikuasai . Disamping itu , guru memantau aktiviti atau tugasan yang
diberikan

4) Penutup

Guru – guru mengakhiri pelajaran dengan merumuskan apa – apa yang telah diajar

5)Latihan Kendiri ( independent )

Tugasan diberikan untuk mengukuhkan pembelajaran tanpa bantuan guru

6) Penilaian

Kemajuan pelajar dinilai untuk menentukan tahap penguasaan.

6) Tugasan – tugasan diberikan untuk mengukuhkan pembelajaran tanpa bantuan guru

6) Penilaian

Kemajuan pelajar dinilai untuk menentukan tahap

– tahap penguasaan

Model Personal

Model ini cuba menerapkan pendidikan supaya kita dapat memahami diri sendiri dengan lebih baik, bertanggungjawab dan belajar ke arah pencapaian yang optimum. Ia menekankan kepada pembentukan kendiri individu dan mendorong pelajar berdikari. Model ini bertujuan membentuk personaliti yang kompeten, bersepadu dan berkeyakinan yang bermatlamat membentuk individu. Aspek emosi dan intelek perlu disepadukan untuk melahirkan personaliti yang seimbang.
Model Sosial

Menurut ahli teori sosial, tingkah laku koperatif bukan sahaja merangsangkan murid-murid kita secara sosial malah secara intelek. Jadi guru memerlukan interaksi sosial bagi mencapai matlamat yang ingin disasarkan. Apabila murid-murid saling berkolaborasi, mereka akan lebih mudah untuk menyiapkan tugasan, berjaya menjana tenaga berbentuk kolektif (sinergi).

Model-model sosial
  1. Pembelajaran koperatif
  2. Main peranan
  3. Simulasi
Pembelajaran koperatif
Pembelajaran koperatif berfokuskan pada perkembangan konsep dan kemahiran melalui kerja berkumpulan. Murid akan dapat bersama-sama menguasai maklumat, idea dan kemahiran penting. Selain itu, murid-murid dapat memikirkan cara penyelesaian terhadap masalah yang timbul. Mereka juga akan saling bersaing dalam suasana yang kondusif dan mempunyai peluang untuk sama-sama mencapai kecemerlangan.

Main Peranan
Main peranan dapat membantu murid-murid memahami tingkah laku sosial, peranan mereka dalam interaksi sosial, dan cara menyelesaikan masalah dengan berkesan. Main peranan juga mampu membantu murid mengumpul serta mengurus maklumat, sifat empati terhadap orang lain. Mereka akan lebih peka terhadap masalah sosial apabila dikehendaki untuk melakonkan watak-watak yang dikenalpasti.

Simulasi
Simulasi menggabungkan maklumat mengenai kemahiran melalui demonstrasi, praktis, dan latihan khusus sehingga berjaya dikuasai murid. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam aktiviti sehingga mencapai matlamat pengajaran dan hasil pembelajaran yang ditentukan. Simulasi penting bagi membantu murid melihat perwakilan objek yang sebenar.

Model Pengajaran

Model Pemprosesan Maklumat

Model ini berfokuskan kepada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam berasaskan langkah-langkah berikt:
1. Kepekaan terhadap masalah yang timbul
2. Pemerolehan dan penyusunan maklumat
3. Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai
4. Pengembangan konsep yang sesuai.

Model ini sesuai dan berguna untuk mengkaji kendiri dan masyarakat seterusnya mencapai matlamat pendidikan peribadi dan sosial.

Pengajaran Konsep
Model ini berpaksikan kepada kajian Bruner, Goodnow dan Austin yang dibentuk bagi meningkatkan kecekapan murid-murid mempelajari dan mengembangkan konsep. Terdapat cara-cara persembahan maklumat yang berkesan bagi pelbagai tajuk pada setiap tahap perkembangan mereka.

Inkuiri
Melalui kaedah ini, murid-murid akan melibatkan diri dalam proses penaakulan bagi mengasah kemahiran-kemahiran menyoal, membuat kesimpulan dan menguji konsep serta hipotesis. Kaedah ini selalu digunakan untuk subjek sains.

Teori Pembelajaran Sosial

Menurut ahli teori pembelajaran sosial, kebolehan kognitif dan faktor-faktor seperti ciri-ciri fizikal, personaliti, kepercayaan, dan sikap mempengaruhi tingkah laku kita. Tingkah laku kita boleh mempengaruhi sikap dan kepercayaan kita. Teori ini berfokuskan kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial dengan memberi pertimbangan kepadabagaimana kita belajar bersama melalui kaedah pemerhatian.

Teori Permodelan Bandura
Bandura dan Walters menggunakan sekumpulan kanak- kanak tadika berumur 3- 6 tahun untuk menjalankan kajian dan berjaya membuktikan bahawa kanak- kanak keseluruhannya meniru model yang ditonton dengan gaya yang lebih agresif. Beliau merumuskan bahawa pelbagai tingkah laku sosial seperti keagresifan, persaingan, peniruan model dan sebagainya adalah hasil pemerhatian daripada gerak balas yang ditonjolkan oleh orang lain. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses permodelan iaitu pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Teori ini terdiri daripada teori permodelan Bandura.

Kajian Patung Bobo
kajian ini berfokuskan kepada pola tingkah laku berhubung kait dengan tingkah laku agresif. Bandura telah menggunakan patung Bobo yang berbentuk telur. Belon ini mempunyai berat badan di bawahnya bagi membolehkannya naik semula setelah dipukul.
Pada mulanya, seorang murid diminta untuk menumbuk patung Bobo sambil menjerit perkataan "sockeroo" kemudian duduk di atas patung dan menendang, memukul patung tersebut dengan tukul sambil menjerit perkataan agresif.Seterusnya, Bandura menunjukkan filem tersebut kepada sekumpulan kanak-kanak prasekolah. Kemudian mereka dibenarkan bermain di bilik mainan. Patung Bobo, tukul dan pemerhati berada di bilik berkenaan. Kanak-kanak tersebut memukul patung berkenaan sekuat mungkin sambil menjeri"sockeroo'. Mereka juga menendang, memukul patung tersebut menggunakan tukul sepertimana yang mereka perhatikan.

Prinsip Pembelajaran Melalui Pemerhatian
Bandura (1986) mengenal pasti empat unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan iaitu perhatian, mengingat, reproduksi dan peneguhan atau motivasi.

Pemerhatian
Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru- guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri- ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri- ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi- isi penting. Dalam suatu tunjukcara contohnya memasukkan benang ke lubang jarum mesin jahit kita mungkin memerlukan murid- murid duduk berhampiran dengan kita supaya mereka nampak bagaimana cara melakukannya dengan betul. Perhatian mereka akan ditumpukan kepada ciri- ciri yang betul dalam situasi tersebut dan dengan itu menjadikan pembelajaran pemerhatian yang betul.

Mengingat
Untuk belajar melalui pemerhatian, kita mesti menumpukan perhatian. Biasanya kita memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap atau disanjungi. Untuk kanak- kanak kecil ini mungkin merujuk kepada ibu bapa, abang atau kakak atau guru- guru. Bagi pelajar yang lebih tua ia mungkin merujuk kepada rakan sebaya yang popular dan artis pujaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi perhatian ialah ciri- ciri model termasuk nilai, umur, jantina, status dan perhubungan dengan pemerhatian. Dalam pengajaran kita perlu pastikan pelajar menumpukan perhatian kepada ciri- ciri penting pelajaran dengan pengajaran yang jelas dan menekankan isi- isi penting. Dalam suatu tunjukcara contohnya memasukkan benang ke lubang jarum mesin jahit kita mungkin memerlukan murid- murid duduk berhampiran dengan kita supaya mereka nampak bagaimana cara melakukannya dengan betul. Perhatian mereka akan ditumpukan kepada ciri- ciri yang betul dalam situasi tersebut dan dengan itu menjadikan pembelajaran pemerhatian yang betul.

Penghasilan semula
Pemerhatian harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Apabila seseorang tahu bagaimana sesuatu tingkah laku ditunjukkan dan mengingat ciri- ciri atau langkah- langkah dia mungkin belum boleh melakukannya dengan lancar. Sesorang itu memerlukan latihan yang banyak, mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara- perkara penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model. Di peringkat penghasilan latihan menjadikan tingkah laku lebih lancar dan mahir.

Motivasi
Kita mungkin telah memperoleh satu kemahiran atau tingkah laku baru melalui pemerhatian, tetapi kita mungkin tidak dapat melakukan tingkah laku itu sehingga ada sesuatu bentuk motivasi atau insentif untuk melakukannya. Peneguhan boleh memainkan beberapa peranan dalam pembelajaran pemerhatian. Seandainya kita mengharapkan untuk mendapat peneguhan dengan meniru tindakan seseorang model, kita mungkin menjadi lebih bermotivasi untuk menumpukan perhatian, mengingat dan menghasilkan semula tingkah laku. Selain itu, peneguhan penting untuk mengekalkan pembelajaran. Seseorang yang mencuba menunjukkan tingkah laku baru tidak akan mengekalkanya tanpa peneguhan. Sebagai contoh, seorang pelajar yang tidak popular cuba memakai pakaian fesyen baru tetapi diejek oleh rakan- rakan dan dia tidak akan meneruskan peniruannya.

Bandura telah mengenalpasti 3 jenis model iaitu:
1. Model hidup
Seorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu
2. Model simbolik
Satu watak yang digambarkan melalui filem atau tayangan.
3. Arahan verbal
Huraian mengenai cara tingkah laku yang sepatutnya.

Aplikasi Model Pembelajaran Sosial Bandura dalam Bilik Darjah

Guru sebagai role model dan model simbolik.
Guru hendaklah memastikan dia mempunyai tingkah laku dan berpewatakan positif supaya pelajar dapat menirunya. Segala tindakan yang ditunjukkan oleh guru hendaklah yang boleh dicontohi oleh pelajarnya.

Modifikasi tingkah laku.
Guru boleh menunjukkan teladan yang baik seperti bersopan santun dan tidak meninggikan suara di dalam bilik darjah. Sekiranya guru ingin mengubah tingkah laku murid yang kurang menyenangkan kepada yang boleh diterima, guru hendaklah menunjukkan kepada mereka contoh yang terbaik.

Peniruan tidak langsung.
Oleh kerana pengaruh media massa dan internet begitu luas terhadap pelajar daripada model lansung, guru boleh menasihati mereka tentang jenis program yang harus dipilih dan yang harus ditolak.

Contoh dan hasil kerja yang baik.
Guru perlu tunjukkan kepada pelajar dalam kalangan rakan-rakan mereka siapa yang menunjukkan contoh sebagai pelajar yang baik dari segi hasilan kerja mereka. Pelajar boleh belajar daripada rakan-rakan dan meniru idea-idea yang berkualiti yang terdapat dalam kerja-kerja mereka.

Permainan dan simulasi.
Guru boleh mengajar nilai dan peranan watak-watak yang penting melalui situasi main peranan dan simulasi. Pelajar dapat meniru tingkah positif. Situasi dalam main peranan dan simulasi perlu diaplikasikan dalam situasi sebenar.

Rakan sebaya sebagai model.
Guru boleh menggunakan pelajar-pelajar yang popular atau yang berjaya untuk menunjukkan tingkah laku model dalam kelas.

Teori Pembelajaran Konstruktivis

Pengertian Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan, bukan sebagai penerima pengetahuan. Pelajar membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan cara mengaitkannya dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada masing-masing. mereka tidak menerima bulat-bulat pengetahuan yang disampaikan.

Teori ini mempunyai kaitan dengan asas teori kognitif dengan memberi penekanan pada bagaimana struktur kognitif membina dan mengkoordinasi pengetahuan.


Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif -Jean Piaget-

Menurut Piaget, keupayaan menguruskan maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Ia bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. Struktur asas ini dinamakan sebagai skema.
Pengetahuan dibina apabila maklumat diserap masuk dan disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptaasi.

2 Proses Adaptasi
1. Asimilasi
- Asimilasi ialah maklumat baharu yang mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada (skema). Ia akan diserap dengan mudah dalam struktur kognitif dan menghasilkan keseimbangan(equilibrasi)

2. Akomodasi
- Akomodasi ialah maklumat baharu yang tidak mempunyai persamaan dengan maklumat sedia ada dan akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam struktur kognitif (disequilibrasi) Maklumat baru akan diserap masuk melalui pembacaan dan perbincangan sekaligus akan mencapai keseimbagan.

Proses asimilasi dan akomodasi akan berlaku sepanjang hidup. Proses adaptasi akan yang semakin kompleks, skema juga menjadi kompleks. Skema yang semakin kompleks ini akan membentuk struktur kognitif. Melalui proses adaptasi juga, maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu.

Teori Konstruktivisme Sosial -Lev Vygotsky-
Teori perkembangan kognitif Vygotsy merupakan asas kepada teori ini. Menurut Vygotsky, perkembangan konsep kanak-kanak berkembang sistematis, logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan orang lain. Jadi teori konstruktivisme sosial ini berperanan utama dalam pembelajaran dalam konteks sosio-budaya.
Dalam konteks sosial, individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. penglibatan dengan orang lain memberi peluang kepada pelajar untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan diri.

Pandangan Konstruktivisme Sosial
1. Pelajar mempunyai keunikan kerana berbeza latar belakangnya.
2. Latar belakang, pengalaman, interaksi dan budaya masyarakat amat mempengaruhi pembelajaran individu.
3. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembinaan pengetahuan sendiri.
4. Pengalaman berjaya dan keyakinan diri mempengaruhi motivasi untuk belajar.
5. Guru sebagai fasilitator.
6. Pembelajaran berlaku dalam situasi sosial dan akif.
7. Kolaborasi antara guru, pelajar dan bahan pengajaran penting dalam pembelajaran.
8. Pembelajaran berasaskan konteks penting dalam memudahkan pelajar.

Prinsip-prinsip Konstruktivisme
1. pembelajaran berpusatkan pelajar.
2. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan.
3. Pembelajran berlaku melalui interaksi dengan orang lain.
4. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding.
5. Pelajar bina pengetahuan bermakna
6. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada
7. Pembelajaran bermula dengan pengetahuan sedia ada hingga tercapai matlamat.
8. Interaksi sosial membantu pembelajaran
9. Guru dan rakan sebagai fasilitator
10. Persekitaran pembelajaran yang kompleks membantu pembinaan pengetahuan baharu.
11. Pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi
12. Pelajar bertanggung jawab dalam pembelajaran sendiri.

Saturday, August 14, 2010

Teori Pembelajaran Kognitif

Pelopor dan prinsip
Wolfgang Kohler (1887-1967)
  • Terkenal dengan jenis pembelajaran celik akal.
  • Menjalankan kajian ke atas 5 ekor cimpanzi iaitu Chica, Grande, Konsul, Ranan dan Sultan.
  • Antara dapatan beliau ialah mengikut kebiasaan apabila berdepan dengan situasi yang bermasalah, haiwan akan berusaha untuk mencari perhubungan menuju penyelesaian.
Kohler dan pembelajaran celik akal
-Kohler telah meletakkan pisang di luar bersama 2 batang buluh di dalam sangkar Sultan. ( tiap 1 buluh tidak cukup panjang untuk sampai ke pisang itu).
-Tidak lama kemudian, Sultan menyambung kedua-dua buluh itu lalu menjadi buluh yang cukup panjang untuk mencapai pisang tersebut.
Kajian lain (Kohler)
-Mulanya, pisang digantung di atas sangkar Sultan.
-Sultan tidak berjaya mencapai pisang tersebut.
-Kemudian, Sultan menggerakkan sebuah kotak yang terletak di sudut sangkar sehingga kotak itu berada di bawah pisang tergantung.
-Sultan pun melompat daripada kotak itu lalu mencapai pisang tersebut.

Prinsip pembelajaran celik akal Kohler
-Kita sering memperoleh penyelesaian terhadap masalah dengan cara yang agak mendadak.
-Konsep berfikir ditakrifkan sebagai mencari dan berpegang kepada perhubungan antara dua perkara.

Jerome Seymour Bruner (1915-sekarang)
Tokoh utama revolusi kognitif.
-Beliau sering dikaitkan dengan pembelajaran penemuan.
-Pembelajaran adalah satu proses sosial aktif.
-Pembelajaran berlaku mengikut 3 langkah iaitu enaktif, ikonik dan simbolik.
-Pengetahuan dan kemahiran diperoleh mengikut satu pola yang disifatkan sebagai pecutan dan rehat.

-Persekitaran memainkan peranan penting dalam menentukan kadar proses pemahaman dan penguasaan satu-satu konsep, (mempercepat atau melambat).
-Murid lebih mudah untuk memperoleh pengetahuan apabila mereka menemui sendiri.

Pembelajaran penemuan Bruner
-Konsep mengetahui adalah satu proses.
-Apabila murid diberi situasi agak kompleks, mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaian.
-Apa itu pembelajaran penemuan? Pembelajaran ini menggalakkan murid menggunakan intuisi, imaginasi dan kreativiti secara aktif.
-Guru bermula dengan sesuatu yang khusus kemudian berakhir dengan yang umum.

David Ausubel (1918-kini)
-Banyak mengkaji teori pembelajaran khususnya mengenai advance organizers.
-Ia adalah satu unit pengajaran yang dgunakan sebelum pengajaran langsung.
-Ia juga memudahkan pembelajaran khususnya aspek pemahaman dan mengingat kembali.

Advance organizers
-Advance organizers diklasifikasikan sebagai satu kaedah deduktif.
-Bermula dengan sesuatu yang umum dan berakhir dengan khusus.
-Guru perlu menyusun maklumat supaya murid berupaya mengaitkan konsep baru dengan konsep yang telah dipelajari.

Contoh AO ialah graphic organizer.

Ausubel dan pembelajaran bermakna.
-Derivative subsumption, memerihalkan pembelajaran di mana maklumat baru yang kita pelajari adalah satu contoh konsep yang pernah kita pelajari.
-Correlative subsumption. (Rujuk buku)

Rumusan
-Proses kognitif boleh mempengaruhi pembelajaran.
-Murid memainkan peranan aktif dalam proses pembelajaran, bukan guru yang menentukan apa yang akan/tidak dipelajari.
-Pembelajaran melibatkan proses hubungan proses mental yang tidak dapat diperhatikan.
-Pengetahuan biasanya disusun sistematik.
-Proses mengitegrasikan maklumat baru dengan maklumat yang pernah dipelajari.

Implikasi terhadap P&P
-Murid perlu diberi peluang untuk menemui perhubungan.
-Guru berperanan sebagai fasilitator dalam P&P.
-Guru perlu sedar murid mungkin berada dalam mod pembelajaran yang berbeza.
-Murid seharusnya dibekalkan dengan bahan pembelajaran, aktiviti dan alatan yang padan dengan tahap kognitif mereka.